Fælles forældremyndighed

Det er forældreansvarslovens klare udgangspunkt, at forældre skal have fælles forældremyndighed. Hvis forældre var gift, eller blot samlevende, da barnet blev undfanget, får forældrene automatisk fælles forældremyndighed ved barnets fødsel.
Læs forældreansvarsloven
hér..

Hvad betyder fælles forældremyndighed?

Fælles forældremyndighed betyder, at forældre skal være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet, f.eks. religion, udstedelse af pas, skolevalg, alvorlige lægelige behandlinger, farlige sportsgrene. Fælles forældremyndighed betyder også, at begge forældre har ret til at deltage i sociale arrangementer i daginstitutioner og skole, ret til at deltage i møder med daginstitution, skole, kommune, hospitaler mv. ligesom begge forældre har ret til fuld aktindsigt i barnets forhold ved læge, hospitaler, kommune mv.
Forældre med fælles forældremyndighed behøver ikke at være enige om alle dagligdags beslutninger, f.eks. sengetider, kost, påklædning, opdragelse, legekammerater mv. På den anden side kan det være en god ide lige at tale med den anden forælder, inden man kronrager sønnen, giver datteren huller i ørene eller klipper den langhårede datter korthåret.

Selvom der er fælles forældremyndighed, så har bopælsforælderen visse særrettigheder. Læs mere under bopæl.
Forældremyndighed har intet med samvær at gøre, og ophævelse af fælles forældremyndighed, har derfor ingen indflydelse på omfanget af samvær. Læs om samvær hér.

Afsnit

  • Fælles forældremyndighed
  • Hvad betyder fælles forældremyndighed?
  • Uden del i forældremyndigheden
  • Etablering af fælles forældremyndighed
  • Genetablering af fælles forældremyndighed – overførsel af forældremyndigheden
  • Ophævelse af fælles forældremyndighed
  • Midlertidig afgørelse om ophævelse af fælles forældremyndighed
  • Forældremyndighed ved død/børnetestamente

Tryghed

Uden del i forældremyndigheden

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, har du alene ret til samvær og orientering om barnet fra skole, institution, offentlige myndigheder og sundhedsvæsenet, jf. forældreansvarslovens § 23.
Du har derimod ikke ret til at deltage i sociale arrangementer og forældremøder i skole eller institution, og du har heller ikke ret til aktindsigt ved offentlige myndigheder mv.

Etablering af fælles forældremyndighed

Hvis der er tale om en ugift far, som aldrig har haft del i forældremyndigheden, så er det muligt at få del i forældremyndigheden, hvis det er bedst for barnet, jf. forældreansvarslovens § 14, stk. 1, jf. § 4. Hvis forældrene ikke kan blive enige om fælles forældremyndighed, så kan faren starte forældremyndighedssag ved Statsforvaltningen, som videresender sagen til retten.

Genetablering af fælles forældremyndighed
– overførsel af forældremyndigheden

Hvis en forælder tidligere har haft del i forældremyndigheden, og igen ønsker fælles forældremyndighed eller ønsker at forældremyndigheden overføres til den anden forælder, så er det muligt at starte ny forældremyndighedssag ved Statsforvaltningen www.statsforvaltningen.dk
For at kunne starte ny forældremyndighedssag, så kræver det, at der er væsentlige forandrede forhold siden aftalen/afgørelsen om ophævelse af den fælles forældremyndighed.
Hvis Statsforvaltningen vurderer, at der er sket væsentlige ændringer, så kan sagen oversendes til retten. Sagsøgeren skal i retten løfte bevisbyrden for, at der er sket væsentlige ændringer siden sidste dom/aftale, samt at genetablering af fælles forældremyndighed/overførsel af forældremyndighed vil være bedst for barnet.

Ophævelse af fælles forældremyndighed

Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, “hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke er i stand til at samarbejde til barnets bedste“, jf. forældreansvarslovens § 11, jf. § 4. Kriteriet for ophævelse af den fælles forældremyndighed blev den 1. oktober 2012 lempet, og der stilles derfor ikke længere så strenge krav til ophævelse af den fælles forældremyndighed.
Retten skal dog stadig lægge vægt på, om der er tungvejende grunde til ophævelse af den fælles forældremyndighed, som f.eks. højt konfliktniveau, manglende kommunikation, vold og overgreb, misbrug af alkohol og euforiserende stoffer, psykisk sygdom, manglende interesse fra samværsforælderen, uenighed om væsentlige beslutninger vedrørende barnet (skolevalg, pas, religion, lægelige indgreb) og samarbejdschikane.

Midlertidig afgørelse om ophævelse af fælles forældremyndighed

Såvel Statsforvaltningen som retten kan træffe midlertidig afgørelse om forældremyndighed, men der skal være tale om en akut situation, som nødvendiggør at den fælles forældremyndighed ophæves og overføres til den ene forælder, f.eks. hvis den ene forælder forsøger at bortføre barnet til udlandet, hvis den ene forælder ikke vil give samtykke til en alvorlig operation af barnet eller lignende.

Der er ikke samme krav til oplysning af sagen, når der er tale om midlertidige afgørelser, som når der er tale om endelige afgørelser.

Forældremyndighed ved død/børnetestamente

Hvis forældre har fælles forældremyndighed, vil barnet automatisk få bopæl ved den anden forælder, hvis bopælsforælderen dør. Hvis en forælder har den fulde forældremyndighed, så er det muligt at oprette et børnetestamente efter forældreansvarslovens § 16, hvor det angives hvem der bør få forældremyndigheden over barnet, hvis forældremyndighedsindehaveren dør. Det er Statsforvaltningen, som bestemmer hvem der skal have forældremyndigheden over et barn, hvis forældremyndighedsindehaveren er død.

Statsforvaltningen indhenter automatisk børnetestamenter ved Notaren i skifteretten, hvis forældremyndighedsindehaveren er død. Statsforvaltningen har ikke pligt til at efterleve et børnetestamente, da det afgørende er, hvad der er bedst for barnet, men omvendt har Statsforvaltningen heller ikke mulighed for at kontakte familiemedlemmer og venner til den afdøde forældremyndighedsindehaver, hvis Statsforvaltningen ikke ved at personerne eksisterer eller at disse har en særlig tilknytning til barnet.

Gratis vurdering af din sag

Du kan gratis få en vurdering af chancerne for at vinde din forældremyndighedssag.

Kontakt